نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
سلام زندگی 07:00 09:00 2 ساعت‌
مجله صبح 09:00 10:00 1 ساعت‌
عروس خان 10:00 11:00 1 ساعت‌
موسیقی 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 13:00 1 ساعت‌
گل پری 13:00 14:00 1 ساعت‌
گنجشکک 14:00 15:00 1 ساعت‌
صدف 15:00 16:00 1 ساعت‌
اقرأ 16:00 17:00 1 ساعت‌
آشپزی 17:00 17:30 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
گنجشکک 20:00 21:00 1 ساعت‌
عروسی خان 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 23:00 1 ساعت‌
خبر(ايران اينترنشنال) 23:00 24:00 1 ساعت‌
نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
سلام زندگی 07:00 09:00 2 ساعت‌
مجله صبح 09:00 10:00 1 ساعت‌
عروس خان 10:00 11:00 1 ساعت‌
موسیقی 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 13:00 1 ساعت‌
گل پری 13:00 14:00 1 ساعت‌
گنجشکک 14:00 15:00 1 ساعت‌
صدف 15:00 16:00 1 ساعت‌
اقرأ 16:00 17:00 1 ساعت‌
آشپزی 17:00 17:30 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
گنجشکک 20:00 21:00 1 ساعت‌
عروسی خان 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 23:00 1 ساعت‌
خبر(ايران اينترنشنال) 23:00 24:00 1 ساعت‌
نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
سلام زندگی 07:00 09:00 2 ساعت‌
مجله صبح 09:00 10:00 1 ساعت‌
عروس خان 10:00 11:00 1 ساعت‌
موسیقی 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 13:00 1 ساعت‌
گل پری 13:00 14:00 1 ساعت‌
گنجشکک 14:00 15:00 1 ساعت‌
کاکتوس 15:00 16:00 1 ساعت‌
اقرأ 16:00 17:00 1 ساعت‌
آشپزی 17:00 17:30 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
گنجشکک 20:00 21:00 1 ساعت‌
عروسی خان 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 23:00 1 ساعت‌
خبر(ايران اينترنشنال) 23:00 24:00 1 ساعت‌
نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
سلام زندگی 07:00 09:00 2 ساعت‌
مجله صبح 09:00 10:00 1 ساعت‌
عروس خان 10:00 11:00 1 ساعت‌
موسیقی 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 13:00 1 ساعت‌
گل پری 13:00 14:00 1 ساعت‌
گنجشکک 14:00 15:00 1 ساعت‌
صدف 15:00 16:00 1 ساعت‌
اقرأ 16:00 17:00 1 ساعت‌
آشپزی 17:00 17:30 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
گنجشکک 20:00 21:00 1 ساعت‌
عروسی خان 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 23:00 1 ساعت‌
خبر(ايران اينترنشنال) 23:00 24:00 1 ساعت‌
نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
سلام زندگی 07:00 09:00 2 ساعت‌
مجله صبح 09:00 10:00 1 ساعت‌
عروس خان 10:00 11:00 1 ساعت‌
موسیقی 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 13:00 1 ساعت‌
گل پری 13:00 14:00 1 ساعت‌
گنجشکک 14:00 15:00 1 ساعت‌
صدف 15:00 16:00 1 ساعت‌
اقرأ 16:00 17:00 1 ساعت‌
آشپزی 17:00 17:30 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
گنجشکک 20:00 21:00 1 ساعت‌
عروسی خان 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 23:00 1 ساعت‌
خبر(ايران اينترنشنال) 23:00 24:00 1 ساعت‌
نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
سلام زندگی 07:00 09:00 2 ساعت‌
مجله صبح 09:00 10:00 1 ساعت‌
عروس خان 10:00 11:00 1 ساعت‌
کاکتوس 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 13:00 1 ساعت‌
گل پری 13:00 14:00 1 ساعت‌
گنجشکک 14:00 15:00 1 ساعت‌
صدف 15:00 16:00 1 ساعت‌
اقرأ 16:00 17:00 1 ساعت‌
آشپزی 17:00 17:30 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
کاکتوس 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 23:00 1 ساعت‌
خبر(ايران اينترنشنال) 23:00 24:00 1 ساعت‌
نام برنامه آغاز ختم جریان
تلاوت قرآنکریم 06:00 07:00 1 ساعت‌
زندگی شرین 07:00 10:00 3 ساعت‌
موسیقی 10:00 11:00 1 ساعت‌
کاکتوس 11:00 12:00 1 ساعت‌
خبرهای پشتو 12:00 12:30 30 دقیقه‌
اسلام و زندگی 12:30 13:00 30 دقیقه‌
گنجشکک 15:00 17:30 2 ساعت‌ , 30 دقیقه‌
خبرهای دری 17:30 18:00 30 دقیقه‌
گل پری 18:00 19:00 1 ساعت‌
دف 19:00 20:00 1 ساعت‌
گنجشکک 20:00 21:00 1 ساعت‌
عروسی خان 21:00 22:00 1 ساعت‌
خبرها 22:00 22:30 30 دقیقه‌